Tag Archives: fertigation

Fertigation management for vegetable growing

UDC 004.056 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.71.18.002 Fedosov A.Yu., Menshikh A.M., Sosnov V.S.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , | 1 Comment

Fertigation of tomatoes in the open ground of the ERPC «Gornaya polyana» of the Volgograd SAU

UDC 631.82:635 https: //doi.org/10.25630/PAV.2020.18.87.002 Belenkov A.I., Pleskachev Yu.N., Filin V.I., Abrashkina E.D.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment