Tag Archives: zucchini

The use of zeolites in vegetable growing

UDC 631. 82 DOI: 10.25630/PAV.2019.45.18.004 V.A. Borisov, I.Yu. Vasyuchkov, O.N. Uspenskaya, A.A. Kolomiets

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

The use of zeolites in vegetable growing

УДК 631. 82 https://doi.org/10.25630/PAV.2019.45.18.004 V.A. Borisov, I.Yu. Vasyuchkov, O.N. Uspenskaya, A.A. Kolomiets

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment