Tag Archives: table carrot

Inlay of vegetable seeds

UDC 632.981.5 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.86.56.003 Yanchenko A.V., Fedosov A.Yu., Men’shikh A.M., Azopkov M.I., Golubovich V.S.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , | Leave a comment

White cabbage in vegetable crop rotations of Primorye region

UDC 635.1/.8:635.34+635.13+635.62+635.11:631.582 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.19.86.003 Sakara N.A., Leunov V.I., Tarasova T.S., Mikheev Y.G., Oznnbikhin V.I.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , , | Leave a comment