Tag Archives: vegetable growing

Analysis of the current state of vegetable growing in the Rostov region

UDC 635.11 https://doi.org/10.25630/PAV.2023.61.10.001 Surikhina T.N., Rubtsov A.A.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Analysis of table beet production in Russia

UDC 635.11 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.94.63.002 Timakova L.N., Surikhina T.N.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Analysis of potato and vegetable production in Yakutia

UDC 633.4/31 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.17.75.005 Nikolaeva F.V., Lukina F.A.

Posted in Region | Tagged , , , , , | Leave a comment

Effective vegetable growing on saline soils of the South of Russia

UDC 631.619 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.46.43.001 Butov I.S.

Posted in Vegetable growing | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vegetable and potato growing in Primorye region

UDC 571:150: 635.1/8:635:21 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.79.78.002 Bronts A.A., Sakara N.A., Sukhomirov G.I., Tarasova T.S., Trubitsin V.T., Morozov V.A., Sidorenko P.S., Oznobikhin V.I.

Posted in Region | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vegetable and potato growing in Altai Territory

UDC (571:150):635.1/.8:635.21 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.10.65.001 Kolpakov N.A.

Posted in Region | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prospects of development of vegetable and potato growing in Voronezh region

UDC (470:324):635.1/.8:635.21 https://doi.org/10.25630/PAV.2022.55.54.001 Gorbacheva A.V., Derevshchyukov S.N.

Posted in Region | Tagged , , | Leave a comment

Primorye vegetable experimental station: results and prospects

UDC 635.01: (571.56/.6) https://doi.org/10.25630/PAV.2021.55.45.002 Antidze N.K., Sakara N.A., Mikheev Yu.G., Leunov V.I., Vanyushkina I.A., Lapina N.V., Tarasova T.S., Sinichenko N.A.

Posted in Region | Tagged , , , , , , | Leave a comment

State of technical support for vegetable crops production in the Russian Federation

UDC 635-13:631.145 https://doi.org/10.25630/PAV.2021.85.47.001 Aksenov A.G., Sibirev A.V.

Posted in Main topic | Tagged , , , | Leave a comment

Problems and challenges of the development of vegetable growing in the Novosibirsk region

UDC 635.21 (571.53) https://doi.org/10.25630/PAV.2021.77.43.006 Potapov N.A., Potapov P.N.

Posted in Region | Tagged , , , | Leave a comment